Algemene voorwaarden 


Er wordt vooraf gestipuleerd dat de huidige verkoopsvoorwaarden gelden voor de online-verkoop van producten op deze website (een initiatief van de NV Roularta Media Group) door consumenten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.


1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Het ingaan op een aanbieding, het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop houdt in dat de consument deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt.

1.2. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

2. Aanbiedingen en prijzen

2.1. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro (inclusief taksen), eventuele verzendingskosten niet inbegrepen.

2.2. Alle bestelde producten moeten betaald worden in euro. De producten blijven eigendom van Roularta Media Group NV tot de prijs definitief en volledig werd betaald.

2.3. Roularta Media Group NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van een product te wijzigen en/of eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de consument hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de 14 dagen na kennisname van de aangebrachte wijziging.

2.4. Roularta Media Group NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (typ)fouten in haar prijzen of voorwaarden.

2.5. Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. Roularta Media Group NV streeft er naar best vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. Roularta Media Group NV kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer voorradig is, zal Roularta Media Group NV dit zo snel mogelijk melden aan de consument, waarna deze binnen de 14 werkdagen kan beslissen zijn bestelling te annuleren.

2.6. Roularta Media Group NV kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadeel dat zou voortvloeien uit het niet langer verschijnen of beschikbaar zijn van een product op de Belgische markt.

 

3. Betaling

3.1. Voor alle aankopen accepteert Roularta Media Group NV betalingen per overschrijving en online betalingen via Bancontact, Belfius Direct Net, KBC online en Paypal. Om online betalingen mogelijk te maken, doet Roularta Media Group NV een beroep op Ingenico Payment Services.

 

4. Bevestiging van de bestelling

4.1. Uw bestelling is pas definitief en verbindt Roularta Media Group pas van zodra de consument van Roularta Media Group een e-mail ontvangt, die bevestigt dat de bestelling is gevalideerd.

  

5. Levering

5.1. Het goed zal na ontvangst van uw betaling worden geleverd op het adres dat aangegeven werd bij de bestelling. De leveringskosten zijn verrekend in het totaalbedrag van de bestelling. Levering is alleen mogelijk indien het leveringsadres in België gelegen is.

5.2. Sommige goederen worden niet opgestuurd, maar moeten door de consument worden afgehaald bij het verkooppunt opgegeven bij uw bestelling. In voorkomend geval ontvangt de consument na validatie van zijn bestelling per e-mail een waardebon met unieke code, die hij bij het desbetreffende verkooppunt kan inruilen tegen het aangekochte goed.

5.3. De op de website aangegeven leveringstermijnen gelden slechts als indicatie. Roularta Media Group NV streeft een stipte naleving van de leveringstermijnen na, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen.

 

6. Wettelijke garantie

6.1. Elke consument heeft recht op een wettelijke garantie van 2 jaar, voorzien in artikel VI.2. van boek VI van de code van het economisch recht.

 

7. Klantendienst

7.1. Indien het goed dat de consument ontvangt niet het goed was dat hij/zij bestelde, of indien het product beschadigd is, kan hij per e-mail contact opnemen via lezersvoordeel@roularta.be of telefonisch op het nummer 02/702.70.27.

 

8. Herroepingsrecht

8.1. De consument heeft recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst tot aankoop van het bestelde product te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat: (a) u (of iemand die dit in u plaats doet ) het aangekochte goed  in uw bezit krijgt; (b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste aangekochte goed of een onderdeel ervan in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling); (c) u (of iemand die dit in u plaats doet ) het eerste goed in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).

8.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u Roularta Media Group op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om de overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per post, e-mail. U kan hiervoor het modelformulier gebruiken. Als u dit modelformulier invult en ons bezorgt, ontvangt u van ons spoedig een ontvangstbevestiging per e-mail. Onze gegevens staan vermeld op het modelformulier ( tel 02/702.70.27 of e-mail: lezersvoordeel@roularta.be).

8.3.Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient deze onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 dagen na de dag waarop hij/zij ons meedeelde dat hij/zij de overeenkomst herroept, het aangekochte goed terug te sturen naar Roularta Media Group, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare en dit op kosten van de consument.

De consument verbindt er zich toe het goed in perfecte staat, in originele verpakking en vergezeld van de factuur of leveringsbon terug te sturen naar Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare. Bij beschadiging of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor aan de consument een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen.

8.4. Roularta Media Group verbindt er zich toe binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen en van zodra wij het goed hebben teruggekregen, of nadat u aantoont dit terug aan ons verzonden te hebben, alle van de consument ontvangen betalingen terug te betalen, met uitzondering van: de extra (leverings)kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons voorgestelde goedkoopste standaardlevering.

De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop heeft betaald.

8.5. Dit herroepingsrecht geldt niet voor ( zie ook artikel VI.53, boek VI van het Wetboek van Economisch Recht ): - dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden; - de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; - de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; - de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben; - de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering werd verbroken; - de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; - de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden.

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsook op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

9.2. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is terug te vinden via de link http://ec.europa.eu/odr . Roularta Media Group behoudt zich evenwel het recht voor om geschillen uitsluitend aan de beoordeling van de rechtbanken voor te leggen.

 

10. Adresgegevens

Line Extensions

Roularta Media Group NV

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare

België

BTW BE 0434.278.896, RPR Gent, afdeling Kortrijk

E-mail: lezersvoordeel@roularta.be

Tel: 02/702.70.27